• Spracovanie a ochrana osobných údajov a GDPR

  Zásady ochrany a spracovania osobných údajov internetového obchodu MobileCare.sk

  V niektorých prípadoch môžeme získať a spracovávať Vaše osobné údaje. Pokiaľ k tomu dôjde, ich spracovanie sa riadi týmito zásadami.

  Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na spracovanie Vašich osobných údajov v prípade, že:

  • ste naším zákazníkom,
  • ste zamestnancom alebo členom štatutárneho orgánu nášho zákazníka,
  • kontaktovali ste nás telefonicky, e-mailom, prostredníctvom chatu alebo webového kontaktného formulára a pod.,
  • odovzdali ste nám Vaše osobné údaje iným spôsobom,
  • používate našu webovú stránku www.mobilecare.sk.

   

  Správca osobných údajov

  Za spracovanie Vašich osobných údajov je zodpovedný správca. Správcom Vašich osobných údajov je v tomto prípade spoločnosť PROFIZMUS! s. r. o., IČO: 53148657, so sídlom na Kežmarská 310/26 v Košiciach, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka č. 49353/V.

   

  Správca môže byť ďalej označený ako "my" a subjekt údajov môže byť ďalej označený ako "Vy".

   

  Pokiaľ máte akékoľvek otázky alebo žiadosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov alebo chcete uplatniť nejaké zo svojich práv, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy info@MobileCare.sk

   

  Účel, právny základ a doba spracovania osobných údajov

  Vaše osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely a uchovávame ich počas nižšie uvedenej doby.

  1. a) Vedenie zákazníckeho účtu, vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie

  Pokiaľ ste si u nás založili zákaznícky účet a/alebo u nás urobili objednávku, spracovávame Vaše osobné údaje za účelom plnenia vzájomných povinností zo zmluvy. Osobné údaje na tento účel spracovávame počas trvania zmluvy alebo do vybavenia všetkých Vašich pokynov, a ďalej po dobu troch rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

  1. b) Vybavovanie Vašich dopytov a požiadaviek

  Pokiaľ ste nás kontaktovali cez chat, kontaktný formulár na našich webových stránkach alebo e-mailom či telefonicky, môžeme Vaše osobné údaje spracovávať za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Osobné údaje na tento účel spracovávame po dobu vybavenia vašej požiadavky a následne ďalšie tri roky.

  1. c) Zasielanie obchodných oznámení

  Pokiaľ ste našim zákazníkom, spracovávame osobné údaje za účelom zasielania obchodných informácií, ponuky služieb alebo prieskumu spokojnosti. Pokiaľ si neželáte od nás dostávať obchodné oznámenia, môžete sa z newslettera alebo zo zasielania dotazníka spokojnosti odhlásiť zaškrtnutím príslušného políčka pred dokončením objednávky. Odhlásenie môžete tiež vykonať kliknutím na odkaz v každom jednotlivom newsletteru alebo e-maili s dotazníkom. Osobné údaje na tento účel spracovávame práve do doby odmietnutia zasielania obchodných oznámení.

  Obchodné oznámenie Vám môžeme zasielať tiež v prípade, že ste sa prihlásili k nášmu newsletteru. Súhlas môžete vziať kedykoľvek späť, a to tak, že nás kontaktujete alebo sa z newslettera odhlásite. Odhlásenie môžete vykonať kliknutím na odkaz v každom jednotlivom newsletteri. Osobné údaje na tento účel spracovávame práve do doby odvolania Vášho súhlasu.

  1. d) Zacielenie reklamy

  Pokiaľ ste naším zákazníkom, môžeme Vaše osobné údaje spracovávať tiež za účelom priameho marketingu a profilovania. Profilovanie používame na analýzu toho, čo ste u nás kúpili, to slúži na lepšie zacielenie našej reklamy a našich služieb a na to, aby sme Vám mohli ponúknuť to, čo Vás bude naozaj zaujímať.

  Proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu a profilovania máte právo kedykoľvek namietať. V prípade, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese info@MobileCare.sk a vyjadríte svoj nesúhlas s týmto spracovaním, nebudeme Vaše osobné údaje na tento účel naďalej spracovávať.

  Osobné údaje na tento účel spracovávame do času vznesenia námietky vyššie uvedeným spôsobom.

  1. e) Plnenie právnych povinností

  Vaše osobné údaje spracovávame za účelom plnenia našich právnych povinností, napr. účtovných a daňových. Osobné údaje na tento účel spracovávame po dobu vyžadovanú právnymi predpismi.

  1. f) Ochrana nášho oprávneného záujmu

  Osobné údaje spracovávame za účelom ochrany našich oprávnených záujmov, napr. za účelom ochrany našich webových stránok a IT systémov proti kybernetickým útokom a inému zneužitiu. Osobné údaje na tento účel spracovávame po dobu 3 rokov od doby začatia spracovania osobných údajov, ak neustanovujú právne predpisy inak, alebo ak v odôvodnenom prípade nevznikne potreba ukladať osobné údaje po dlhšiu dobu v súvislosti s konkrétnym prípadom.

  1. g) Personalizácia webových stránok

  Na zlepšenie našich služieb chceme tiež personalizovať naše webové stránky tak, aby ste tu našli to, čo sa vám bude naozaj hodiť. Za tým účelom môžeme sledovať Vaše správanie na našich stránkach, napríklad čo alebo kedy naposledy ste u nás nakúpili, alebo z akého zariadenia ste sa k nám prihlásili. Na základe týchto informácií Vám potom môžeme ponúknuť kúpu tovaru, ktorý Vás naozaj zaujíma, alebo napríklad pripomenúť, ktorý tovar ste u nás zakúpili minule. Personalizáciu budeme vykonávať iba v prípade, že nám na to dáte svoj súhlas. Osobné údaje na tento účel spracovávame počas trvania Vášho súhlasu.

  Právnym základom na spracovanie osobných údajov je teda:

  1. naša vzájomná zmluva alebo Vaša požiadavka v prípade, že údaje spracovávame na účely a) plnenia zmluvy alebo b) vybavovanie Vašich požiadaviek a dopytov,
  2. naša zákonná povinnosť v prípade, že údaje spracovávame za účelom e) plnenia právnych povinností daných právnymi predpismi,
  3. Váš súhlas v prípade, že údaje spracovávame za účelom c) zasielania obchodných oznámení a Vy nie ste našim zákazníkom, ale prihlásili ste sa k newsletteru, a ďalej za účelom g) pripomienky obalov a za účelom h) personalizácie webových stránok,
  4. náš oprávnený záujem vo všetkých ďalších prípadoch.

  Osobné údaje spracovávame manuálne aj automatizovane.

  Aké údaje spracovávame

  Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad kategórií osobných údajov, ktoré môžeme spracovávať, a na aké účely ich môžeme spracovávať.

  Osobné údaje Účely spracovania
  Meno a priezvisko, obchodná firma Vedenie zákazníckeho účtu, vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie; Vybavovanie Vašich dopytov a požiadaviek; Zasielanie obchodných oznámení; Cielenie reklamy; Plnenie právnych povinností; Ochrana nášho oprávneného záujmu
  IČO, DIČ Vedenie zákazníckeho účtu, vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie; Plnenie právnych povinností; Ochrana nášho oprávneného záujmu; Personalizácia webových stránok
  Korešpondenčná adresa Vedenie zákazníckeho účtu, vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie; Cielenie reklamy; Plnenie právnych povinností; Ochrana nášho oprávneného záujmu
  Fakturačná adresa Vedenie zákazníckeho účtu, vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie; Cielenie reklamy; Plnenie právnych povinností; Ochrana nášho oprávneného záujmu
  E-mailová adresa Vedenie zákazníckeho účtu, vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie; Vybavovanie Vašich dopytov a požiadaviek; Zasielanie obchodných oznámení; Cielenie reklamy; Plnenie právnych povinností; Ochrana nášho oprávneného záujmu; Pripomienka obalov; Personalizácia webových stránok
  IP adresa Vedenie zákazníckeho účtu, vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie; Plnenie právnych povinností; Ochrana nášho oprávneného záujmu
  Telefónne číslo Vedenie zákazníckeho účtu, vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie; Vybavovanie Vašich dopytov a požiadaviek; Zasielanie obchodných oznámení; Cielenie reklamy; Plnenie právnych povinností; Ochrana nášho oprávneného záujmu
  Číslo účtu a iné transakčné údaje Vedenie zákazníckeho účtu, vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie; Plnenie právnych povinností; Ochrana nášho oprávneného záujmu
  Údaje o zakúpenom tovare, jeho cene a dátume nákupu Vedenie zákazníckeho účtu, vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie; Cielenie reklamy; Plnenie právnych povinností; Ochrana nášho oprávneného záujmu; Pripomienka obalov; Personalizácia webových stránok
  Údaj o tom, z akého zariadenia sa prihlasujete Personalizácia webových stránok

   

  Pokiaľ nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je Vašou povinnosťou zabezpečiť, že je o tejto skutočnosti tretia osoba zodpovedajúcim spôsobom informovaná a je oboznámená s týmito Zásadami.

  Ďalší príjemcovia osobných údajov

  Vaše osobné údaje môžeme oznámiť nižšie uvedeným príjemcom:

  1. orgány verejnej moci,
  2. zmluvní partneri.

  Orgány verejnej moci

  Orgánom verejnej moci oznamujeme Vaše osobné údaje len na základe Vašich pokynov a ďalej v prípadoch, kde tak ukladá zákon, alebo z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretích osôb.

  Zmluvní partneri

  Vaše osobné údaje môžeme občas oznámiť tiež zmluvným partnerom, pokiaľ je to vhodné a primerané k účelu ich spracovania.

  Nástroje na hromadnú komunikáciu

  Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s partnermi, ktorí pre nás zaisťujú možnosť hromadnej komunikácie. Medzi zdieľané údaje môže patriť Vaše meno a priezvisko, e-mail, obchodná firma, IČO/DIČ, telefónne číslo, fakturačná/korešpondenčná adresa alebo číslo účtu.

  Našimi zmluvnými partnermi v tomto smere aktuálne sú:

  • TOPefekt s. r. o. - nástroj spoločnosti TOPefekt s. r. o., IČO: 29444268, využívame na rozosielanie SMS, napr. v súvislosti s upozornením o možnosti vyzdvihnutia tovaru.
  • WebCreators, s. r. o. - mailingový nástroj spoločnosti WebCreators, s. r. o., IČO: 45329702, využívame na rozosielanie e-mailov o potvrdení objednávok, faktúr alebo potvrdení o platbe.

  Dopravcovia

  Vaše osobné údaje zdieľame s dopravcami tak, aby sme Vám mohli riadne doručiť Vašu objednávku. Medzi zdieľané údaje môže patriť Vaše meno a priezvisko, e-mail, obchodná firma, IČO/DIČ, telefónne číslo, fakturačná/korešpondenčná adresa, číslo účtu alebo údaje o objednávke.

  Aktuálne využívame najmä týchto dopravcov:

  • Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., IČO: 35834498, so sídlom na Technickej 7 v Bratislave
  • Packeta Slovakia s. r. o., IČO: 48136999, so sídlom na Kopčianskej 3338/82A v Bratislave

  V niektorých prípadoch (napr. nadrozmerná zásielka) sme nútení využiť iného dopravcu. S ním budeme tiež zdieľať Vaše osobné údaje tak, aby mohla byť Vaša objednávka riadne doručená a teda tak, ako je to vhodné a primerané na účel ich spracovania.

  Poskytovatelia platobných služieb

  Vaše osobné údaje zdieľame s poskytovateľmi platobných služieb za účelom realizácie platieb. Medzi zdieľané údaje môže patriť Vaše meno a priezvisko, e-mail, obchodná firma, IČO/DIČ, telefónne číslo, fakturačná/korešpondenčná adresa, číslo platobnej karty alebo číslo účtu.

  Aktuálne využívame týchto poskytovateľov platobných služieb:

  • Pay Solutions, a. s., IČO: 47866233, so sídlom v Líščom údolí 119 v Bratislave
  • Tatra banka, a. s., IČO: 00686930, so sídlom na Hodžovom námestí 3 v Bratislave
  • Ahoj, a. s., IČO: 48113671, so sídlom na Dvořákovom nábreží 4 v Bratislave

  Poskytovatelia technických služieb spojených s našimi webovými stránkami

  V súvislosti s našimi webovými stránkami využívame poskytovateľov technických služieb. Medzi zdieľané údaje môže patriť Vaše meno a priezvisko, e-mail, obchodná firma, IČO/DIČ, telefónne číslo, fakturačná/korešpondenčná adresa, údaje o nakúpených produktoch, IP adresa alebo číslo účtu.

  Aktuálne využívame týchto poskytovateľov technických služieb:

  • WebCreators, s. r. o., IČO: 45329702, so sídlom na Československej armády 24 v Banskej Bystrici. Táto spoločnosť pre nás zabezpečuje hosting webových stránok.
  • Google LLC, so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 USA. Spoločnosť spĺňa požiadavky Európskej únie na spracovanie a prenos osobných údajov na základe Data Processing Amendment.
  • FinStat s. r. o. so sídlom Ľudmily Kraskovskej 1402/14 Bratislava 851 10, IČO: 47165367, vedená pod 89268/B na Okresnom súde Bratislava I. Táto spoločnosť zabezpečuje overenie IČO a DIČ v nákupnom košíku.
  • Tawk.to inc. so sídlom 187 East Warm Springs Rd, SB298 Las Vegas, NV, 89119. Táto spoločnosť pre nás zabezpečuje prevádzku chatovacej aplikácie na našej webovej stránke.
  • Heureka Group a.s., IČO: 07822774, so sídlom Rumunská 655/9 v Liberci.  Táto spoločnosť pre nás zabezpečuje prieskumy spokojnosti zákazníkov v rámci programu programu Overené zákazníkmi.

  Vaše osobné údaje môžeme občas oznámiť tiež iným zmluvným partnerom, ak je to vhodné a primerané k účelu ich spracovania.

  Vaše práva a ďalšie dôležité informácie

  Právo na prístup k osobným údajom

  Máte právo získať informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracovávané, a pokiaľ tomu tak je, máte tiež právo k Vašim osobným údajom získať prístup. Pokiaľ máte akékoľvek otázky alebo žiadosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete správcu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy info@MobileCare.sk.

  Právo na opravu osobných údajov

  Ak sa domnievate, že o Vás spracovávame nepresné či neúplné osobné údaje, máte právo požadovať ich opravu alebo doplnenie.

  Právo na výmaz

  Pokiaľ požiadate o výmaz Vašich osobných údajov, Vaše osobné údaje vymažeme, ak:
  - už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,
  - bol Vami odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov, osobné údaje boli spracovávané na základe súhlasu a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie,
  - vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie Vašich osobných údajov,
  - spracovanie je protiprávne,
  - odpadla zákonná povinnosť na spracovanie ustanovené právom Európskej únie alebo národnými právnymi predpismi.

  Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

  Kým nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadne spracovania Vašich osobných údajov, máte právo požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. Pokiaľ bolo spracovanie obmedzené, môžu byť Vaše osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracované iba s Vašim súhlasom alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv tretej osoby alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo niektorého členského štátu.

  Právo na prenosnosť údajov

  Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste nám poskytli a ktorých spracovanie je založené na súhlase alebo zmluve a ktoré spracovávame automatizovane, a to vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi. V prípade, že by výkonom tohto práva boli nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb, nebudeme Vám však môcť vyhovieť.

  Právo namietať

  Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na účely splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na účely ochrany našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretích osôb. V prípade, že následne nepreukážeme, že existuje závažný oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad Vaším záujmom alebo právami a slobodami alebo že spracovanie potrebujeme na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, spracovanie na základe námietky bez zbytočného odkladu ukončíme.

  Ďalšie dôležité informácie

  Vaše žiadosti spravidla vybavujeme bezplatne, pretože je pre nás dôležité, aby ste mali o spracovaní osobných údajov prehľad. V prípade opakovaných či zjavne neopodstatnených žiadostí o uplatnenie uvedených práv ale budeme oprávnení za realizáciu daného práva účtovať primeraný poplatok, prípadne jeho realizáciu odmietnuť. O takomto postupe by sme Vás včas informovali.

  Pokiaľ budete chcieť uplatniť niektoré z Vašich vyššie uvedených práv, kontaktujte nás, prosím, na e-mailovej adrese info@MobileCare.sk. Na vaše otázky či žiadosti odpovieme bez zbytočného odkladu.

  Na našu činnosť dohliada Úrad na ochranu osobných údajov, u ktorého môžete v prípade Vašej nespokojnosti podať sťažnosť. Viac sa dozviete na webovej stránke úradu www.uoou.sk.

  Informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s prevádzkou kamerového systému na pobočke

  (článok 13 GDPR)

   

  Prevádzkovateľ

  MOBILE – CARE s. r. o., IČO: 48319198, so sídlom na Brestovej ulici č. 301/13 v Košiciach, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka č. 37929/V.

   

  Účel  a právny základ spracúvania osobných údajov

  Účelom spracovania osobných údajov je záujem Prevádzkovateľa na bezpečnosti firemných priestorov a ochrana života, zdravia a majetku v súlade s § 13 ods. 1 písm. f) ZOOU, resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktoré zahŕňa aj kontrolu opatrení súvisiacich so zhromažďovaním osobných údajov.

   

  Oprávnené záujmy prevádzkovateľa

  Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo na ochranu oprávnených záujmov tretích osôb. A to konkrétne na ochranu života, zdravia a majetku, predchádzanie protispoločenskému správaniu a účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti.

  Prevádzkovateľ pomocou kamerového dohľadu zabezpečuje ochranu a bezpečnosť priestorov Prevádzkovateľa. Kamerový záznam zároveň slúži na účely uplatňovania právnej zodpovednosti v rámci priestupkového, trestného, súdneho a obdobného konania.

   

  Spracúvame nasledovné osobné údaje

  Obrazové záznamy fyzických osôb a prejavy osobnej povahy fyzických osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch.

   

  Príjemcovia

  V prípade, ak to bude nevyhnutné na naplnenie zákonných dôvodov, uplatňovanie práv Prevádzkovateľa, alebo tretích osôb, budú osobné údaje poskytnuté: orgánom činným v trestnom konaní, štátnym úradom, súdom, súdnym úradníkom a advokátom. Vaše osobné údaje nebudú posielané do zahraničia mimo Európskej únie.

   

  Dĺžka uschovania

  V prípade ak nedôjde k incidentu odôvodňujúcemu potrebu uchovania osobných údajov pre priestupkové, trestné, súdne, či obdobné konanie, sú osobné údaje (záznamy) uchovávané  najviac 72 hodín.

   

  Práva dotknutej osoby

  V prípade naplnenia podmienok ustanovených zákonom máte v zmysle § 19 a nasl. ZOOU, reps. čl. 15 až 22 GDPR nasledovné práva: právo na informácie, prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť osobných údajov. Zároveň máte právo namietať proti spracovaniu, ktoré je vykonávané na základe § 13 ods. 1 písm. f) ZOOU, resp čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

   

  Právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu

  Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov nie je realizované v súlade so zákonom, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

  Pokiaľ máte obvyklý pobyt alebo miesto výkonu práce v inom členskom štáte Európskej únie, než je Slovenská republika, môžete podať Vašu sťažnosť aj dozornému orgánu v tomto inom členskom štáte.

   

  Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

   

  Tieto Zásady ochrany a spracovania osobných údajov platia od dňa 01. 01. 2022.